افراد آنلاین: 92 نفر
حاضرین آقا: 37 نفر
حاضرین خانم: 52 نفر
اعضاء حاضر: 92 نفر
تعداد مدیران: 16 نفر
تعداد ناظرها: 29 نفر